PRIVACY STATEMENT

­­Design Solutions B.V. (hierna: “Design Solutions”), behandelt uw persoonsgegevens met de grootste zorg en vertrouwelijkheid. Wij vinden het belangrijk u te informeren over de wijze waarop uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt en beveiligd.

In dit privacy statement vindt u informatie over welke persoonsgegevens Design Solutions van u verwerkt, waar Design Solutions deze persoonsgegevens voor gebruikt, op welke rechtsgrond en voor welke doeleinden, wanneer Design Solutions de persoonsgegevens met derden deelt en wanneer wij verwerkers inschakelen bij het verwerken van de persoonsgegevens en welke rechten u heeft ten aanzien van deze persoonsgegevens.

Dit privacy statement is van toepassing op:

 1. bezoekers van de websites van Design Solutions (https://www.designsolutions.nl, https:/www.designsolutions.be) hierna: de “Website”);
 2. potentiële klanten en andere personen met wie Design Solutions contact heeft, of probeert te hebben, via e-mail, een online contactformulier of per telefoon;
 3. ontvangers van digitale nieuwsbrieven, blogs, acties, uitnodigingen voor evenementen, of commerciële e-mails (hierna samen: Marketing) van Design Solutions;
 4. klanten van Design Solutions; en
 5. alle andere personen die met Design Solutions contact opnemen en van wie Design Solutions persoonsgegevens verwerkt.
 1. Definities

In dit privacy statement wordt verstaan onder:

 1. verwerker: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van Design Solutions persoonsgegevens verwerkt;
 2. derde: ieder ander dan: u, Design Solutions, een verwerker, of enig persoon die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke of de bewerker gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken;
 3. u: degene van wie persoonsgegevens door Design Solutions worden verwerkt;
 4. persoonsgegeven: elk gegeven dat op u betrekking heeft en ook naar u te herleiden is, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor uw identiteit;
 5. toestemming: elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee u door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling verwerking van uw persoonsgegevens aanvaardt;
 6. verstrekken van persoonsgegevens: het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens; en
 7. verwerking van persoonsgegevens: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.
 1. Wanneer ontvangen wij van u persoonsgegevens?

Design Solutions ontvangt in de volgende situatie persoonsgegevens van u:

 1. wanneer u de Website bezoekt;
 2. wanneer u een ebook of andere content downloadt van de Website via een formulier;
 3. wanneer u contact opneemt met Design Solutions, bijvoorbeeld per e-mail, via een contactformulier op de Website of telefonisch;
 4. wanneer u zich aanmeldt voor emailupdates van Design Solutions; en/of
 5. wanneer u uit hoofde van een klantrelatie met Design Solutions gegevens aan ons verstrekt, of andere gegevens die wij uit hoofde van deze klantrelatie uit andere bronnen vernemen.
 1. Welke persoonsgegevens verwerkt Design Solutions?
 1. Bezoek Website
  Bij een bezoek aan de Website slaan onze servers automatisch informatie op zoals URL, IP-adres, browsertype  (mobiel of desktop), datum en tijd van het bezoek. Ook registreert onze Website uw surf- en klikgedrag gedurende uw bezoek aan de Website en koppelt uw surf- en klikgedrag aan uw eerdere en toekomstige bezoeken.
 2. Contact met Design Solutions
  Wanneer u met Design Solutions contact opneemt, bijvoorbeeld met een verzoek om informatie of advies over één van onze producten, als hulp bij een reeds aangeschaft product via de helpdesk, of u zich opgeeft voor een seminar of ander evenement, dan verwerkt Design Solutions de persoonsgegevens die u daarbij aan ons doorgeeft, zoals de contactgegevens verstrekt via e-mail, telefoon of het contactformulier op de Website, of een offerteaanvraag via de Website, maar ook de informatie verstrekt tijdens een kennismakingsgesprek, of tijdens een training, consult, of events die door Design Solutions worden georganiseerd.
 3. Marketing (en afmelding)
  In het kader van de Marketing die Design Solutions aan haar (potentiële) klanten en/of geïnteresseerden aanbiedt, verzamelt zij persoonsgegevens. U geeft zich zelf op voor de digitale nieuwsbrieven (blogs, uitnodigingen voor evenementen, bedrijfsnieuws, productnieuws), promotiemailings en/of 1-op-1 sales mails, en u bepaalt daarbij welke informatie wordt gedeeld met Design Solutions. De (persoons)gegevens die wij in dit kader verzamelen zijn: *voornaam, *achternaam, *e-mailadres, *bedrijfsnaam, *telefoonnummer, functiecategorie, land. De met een * gemarkeerde gegevens kunnen verplicht zijn om aan u de Marketing te kunnen versturen.

  De Marketing wordt alleen verstuurd nadat Design Solutions daarvoor een toestemming heeft verkregen. De toestemming wordt verkregen in overeenstemming met wettelijke eisen. U kunt uw toestemming altijd intrekken en/of uw voorkeuren wijzigen. U oefent daarmee uw recht van bezwaar uit. U kunt zich altijd kosteloos, bij ieder bericht, en op een gemakkelijke wijze (digitaal), afmelden voor de Marketing en/of uw voorkeuren ten aanzien van de Marketing wijzigen.

  Indien u problemen ondervindt om u af te melden van Marketing uitingen van Design Solutions, neem dan contact op via het e-mailadres [email protected].

 4. Gegevens verstrekt en uit andere bronnen verzameld uit hoofde van de klantrelatie met Design Solutions
  Wanneer u van Design Solutions een product of dienst afneemt, dan verwerkt Design Solutions de persoonsgegevens die u aan ons heeft doorgegeven via e-mail, het contactformulier op de Website, tijdens besprekingen of op andere wijze. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens: voornaam, achternaam, e-mailadres, bedrijfsnaam, telefoonnummer, functie, functiecategorie, land.

Doorgifte van gegevens naar buiten de Europese Unie

Vanuit onze functie als SOLIDWORKS Reseller, zijn wij genoodzaakt een aantal van de onder 3 sub d verzamelde persoonsgegevens te verstrekken aan een partij buiten de Europese Unie (de Verenigde Staten van Amerika), omdat dit noodzakelijk is voor de levering van software en licenties. De persoonsgegevens gaan naar onze softwareleverancier SOLIDWORKS (www.solidworks.com). Het gaat onder meer om de volgende persoonsgegevens: voornaam, achternaam, e-mailadres, bedrijfsnaam.

 1. Doeleinden van verwerking van persoonsgegevens en grondslagen

Optimalisatie Website, diensten, producten en informatieverschaffing

De informatie die de Website automatisch van u opslaat en genereert (zie 3 sub a) gebruiken wij om (de indeling van) onze Website, diensten en producten verder te kunnen optimaliseren en de informatieverschaffing daarover te verbeteren, maar ook om fraude te bestrijden. Daarnaast worden er tijdens het gebruik van de Websites cookies geplaatst op uw computer, smartphone of tablet. Zie punt 5 voor meer over het gebruik van cookies door Design Solutions.

Het onderhouden van contact met u

Als u Design Solutions om informatie verzoekt, verwerkt Design Solutions de daarvoor verstrekte persoonsgegevens om aan dat verzoek te voldoen en/of om uw vragen te beantwoorden.

Het uitvoeren van de overeenkomst van opdracht tussen u en Design Solutions

Voor het uitvoeren van de overeenkomst van koop en/of opdracht tussen u en Design Solutions heeft Design Solutions in ieder geval uw contact- en facturatiegegevens nodig, daarnaast is het in veel gevallen noodzakelijk ook andere persoonsgegevens te verwerken, afhankelijk van het soort product en/of dienst dat u van Design Solutions afneemt.

Andere doeleinden voor het gebruik van persoonsgegevens

De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor kwaliteits- en managementdoeleinden, zoals interne controles, audits, accountantscontrole en beoordelingen.

Ook voert Design Solutions soms klanttevredenheidsonderzoeken uit, wij gebruiken uw contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer) om u een verzoek voor deelname toe te sturen.

Wij analyseren het offline en online contact met u, daarvoor gebruiken wij algemene gegevens waaraan wij u kunnen identificeren. Design Solutions legt geen uitgebreid persoonlijk klantprofiel aan (“profiling”).

Grondslagen

De persoonsgegevens worden slechts verwerkt, indien aan een van de volgende voorwaarden (grondslagen) is voldaan:

 • u heeft daarvoor toestemming gegeven;
 • het is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waar u partij bij bent;
 • het is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Design Solutions rust (deze grondslag is beginsel slechts van toepassing wanneer het gaat om het voldoen aan fiscale verplichtingen);
 • het is noodzakelijk om de vitale belangen van u of van een andere natuurlijke persoon te beschermen (deze grondslag komt zelden voor);
 • het is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Design Solutions of een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van u zwaarder wegen dan de belangen van Design Solutions en/of de derde.
 1. Beveiliging

Design Solutions hanteert een beveiligingsniveau voor het verwerken van de persoonsgegevens, dat, binnen de mogelijkheden van de huidige technieken, voldoende is om ongeautoriseerde toegang, wijziging, publicatie of verlies van uw persoonsgegevens tegen te gaan.

Onze database met klantgegevens wordt in digitale vorm bewaard. De database is alleen toegankelijk voor daartoe bevoegd personeel binnen Design Solutions. Onze database met klantengegevens is alleen bereikbaar via persoonlijke inloggegevens en een beveiligde verbinding van bevoegd personeel.

De veiligheid van uw persoonsgegevens hangt uiteraard ook samen met het door u gehanteerde niveau van beveiliging. U dient er daarom zelf zorg voor te dragen dat u zorgvuldig omgaat met het adresseren van uw e-mail of correspondentie via een ander medium, de toegang en beveiliging van uw e-mailaccount die u gebruikt voor vertrouwelijke communicatie met Design Solutions.

 1. Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens bij Design Solutions op te vragen of Design Solutions te verzoeken deze te wijzigen of te verwijderen. Voor sommige persoonsgegevens kan het zo zijn dat Design Solutions wettelijk verplicht is deze te bewaren. Voor deze persoonsgegevens geldt dat Design Solutions deze niet op uw verzoek kan wijzigen en/of verwijderen.

In sommige gevallen heeft u ook het recht uw persoonsgegevens, die u aan Design Solutions heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en u heeft het recht om die gegevens over te dragen, indien de verwerking door Design Solutions geschiedt op die wijze waarvoor in de van toepassing zijnde wet- en regelgeving het recht op overdraagbaarheid van gegevens is toegekend.

Om gebruik te maken van uw bovengenoemde rechten, kunt u een e-mail zenden naar [email protected] Houdt u er wel rekening mee dat, nadat wij uw persoonsgegevens op uw verzoek hebben gewijzigd of verwijderd, het kan zijn dat deze gegevens nog enige tijd in onze back-ups aanwezig zullen zijn, totdat ook die back-ups worden gewist. Indien u zich heeft afgemeld, dan bewaren wij de afmelding (dus niet de persoonsgegevens zelf) gedurende 5 jaar.

 1. Derden

Wij zullen uw persoonsgegevens niet zonder uw toestemming aan derden doorgeven, tenzij:

 1. dat noodzakelijk is in het kader van het onderhandelen over, het sluiten van, en in de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Design Solutions; en/of
 2. Design Solutions op grond van een wettelijke verplichting of in een noodgeval gehouden is persoonsgegevens door te geven aan overheidsinstanties, zoals wanneer een rechterlijke uitspraak de verplichting oplegt tot het verstrekken van persoonsgegevens aan derden. Uitsluitend de gegevens die wij verplicht zijn te verstrekken zullen worden verstrekt; en/of
 3. Design Solutions met een derde een training of evenement organiseert, in dat geval worden uitsluitend uw contactgegevens met deze derde gedeeld; en/of
 4. er een reorganisatie of overdracht van bedrijfsactiviteiten plaatsvindt bij Design Solutions met als gevolg dat Design Solutions persoonsgegevens moet overdragen aan een andere organisatie.
 1. Privacy statements van derden

Het privacy statement van Design Solutions is niet van toepassing op websites van derde partijen, ook niet als Design Solutions een hyperlink of koppeling op haar Website heeft geplaatst naar deze andere websites (bijvoorbeeld social media). Design Solutions aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid ten aanzien van de wijze waarop deze derde partijen omgaan met persoonsgegevens en cookies. Wij adviseren u om kennis te nemen van de privacy en cookieverklaringen/cookiebeleid van die websites.

 1. Verwerkers

Design Solutions kan derden inschakelen om uw persoonsgegevens te verwerken. Deze derden (verwerkers) verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in onze opdracht en wij sluiten met deze derden verwerkersovereenkomsten die voldoen aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het gaat bijvoorbeeld om dataschoningdiensten of dienstverleners die hostingsdiensten leveren.

 1. Bewaartermijnen

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang dit noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden als genoemd in artikel 4 van dit Privacy Statement. Na de (wettelijke) bewaarperiode worden uw persoonsgegevens vernietigd.

Design Solutions houdt tot 5 jaar na het eindigen van de overeenkomst of opdracht of het eindigen van uw garantie op een door ons geleverd product en/of dienst uw klantgegevens. Deze termijn is noodzakelijk voor de verdediging in geval van een vordering op Design Solutions. Na afloop van deze periode wordt het dossier definitief vernietigd.

Bovenstaande bewaartermijn geldt niet in het geval er op Design Solutions een wettelijke verplichting rust om de persoonsgegevens langer te bewaren.

 1. Contact Design Solutions

Als u vragen heeft over dit privacy statement, neem dan contact op via [email protected]

 1. Wijzigingen

Dit privacy statement kan van tijd tot tijd worden gewijzigd, bijvoorbeeld omdat de wet- en regelgeving wijzigt. Het meest actuele privacy statement kunt u altijd vinden op de Website. Wanneer het privacy statement grondig wordt herzien, maken wij hiervan melding op de Website.

Versie: 01-2018

Design Solutions B.V., (hierna: “Design Solutions”, “wij” en “ons”), behandelt uw persoonsgegevens met de grootste zorg en vertrouwelijkheid. Wij vinden het belangrijk u te informeren over de wijze waarop uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt. Eén soort verwerking van persoonsgegevens is het gebruik van cookies. In deze cookieverklaring lichten wij onder meer toe wat cookies zijn, welke soorten cookies Design Solutions gebruikt, aan wie de cookies worden doorgegeven en wat uw rechten zijn.

 1. Het gebruik van cookies

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens het gebruik van de Website op uw computer, tablet of smartphone worden aangemaakt en opgeslagen. Technieken die met cookies vergelijkbaar zijn, zijn onder meer ‘beacons’ en ‘scripts’. Met cookies kan onze Website uw computer, smartphone of tablet herkennen.

Weigeren cookies

U kunt zelf beslissen of u cookies accepteert, of dat u wilt dat uw browser u een melding geeft van het plaatsen van een cookie. U zult daarvoor de instellingen van uw browser moeten aanpassen. Raadpleeg de handleiding van uw browser om erachter te komen hoe dit in uw browser werkt. U kunt ook altijd geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer, tablet of smartphone, doorgaans via de browsegeschiedenis.

 1. Soorten cookies

Design Solutions maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Daarnaast maken wij gebruik van marketing cookies en sociale en externe cookies

Functionele cookies
De functionele cookies zorgen ervoor dat de Website goed functioneert en dat u prettig door onze Website kunt navigeren.

Analytische cookies
Analytische cookies gebruiken wij om analyses te kunnen maken over het gebruik van de Website. Zo kunnen wij analyseren welke pagina’s van de Website u op welk moment bezoekt, zodat we de Website kunnen optimaliseren.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics, een dienst van Google LLC. Google Analytics geeft actueel inzicht in het gebruik van de Website en stelt (anonieme) rapportages van het Website gebruik samen. U kunt hier https://www.google.nl/intl/nl/policies/technologies/cookies/ meer lezen over de cookies die Google gebruikt. U kunt voorkomen dat Google uw gegevens gebruikt door de Analytics Opt-out add-on in uw browser te installeren. U vindt de opt-out hier: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Tracking cookies
Tracking cookies gebruiken wij om het surfgedrag van bezoekers op de Website te volgen. Uit de informatie over bezochte websites kunnen dan persoonlijke interesses worden afgeleid. Wij gebruiken tracking cookies om de content van onze Websites af te stemmen op uw profiel. Wanneer u onze Website bezoekt registreren wij uw IP-adres, waar mogelijk hoe u naar onze website bent gekomen en de pagina’s van onze website die u heeft bezocht.

Marketing Cookies

Marketing cookies worden gebruikt om bijvoorbeeld te linken naar social media zoals LinkedIn en Twitter. Via deze buttons kan de content van de website (bijvoorbeeld onze blog) worden gedeeld op social media. Om deze buttons te laten werken, wordt er gebruikt gemaakt van cookies van social media-partijen, zodat deze u herkennen op het moment dat u iets van onze Website wilt delen. De marketing cookies gerelateerd aan social media worden niet geplaatst door Design Solutions, maar door deze partijen of de partij die voor hen optreedt. Design Solutions aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid ten aanzien van deze cookies.

 1. Contact Design Solutions

Als u vragen heeft over deze cookieverklaring, neem dan contact op via het e-mailadres [email protected]

 1. Doorgifte van cookies aan derde partijen

Design Solutions deelt een aantal cookies met derde partijen, waaronder Hubspot, een online marketing platform. Bovendien geeft Design Solutions ook data door aan derde partijen buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”), waar een andere bescherming geldt dan binnen de EU. De AVG geldt in de EER niet. Uw gegevens zijn mogelijk minder goed beschermd dan in Nederland.

 1. Uw rechten

Design Solutions gebruikt cookies om persoonsgegevens te verwerken. U heeft het recht om uw persoonsgegevens bij Design Solutions op te vragen of Design Solutions te verzoeken deze te wijzigen of te verwijderen. De meest aangewezen en praktische optie voor u is echter om uw browser cookies te verwijderen. Door uw browser anders in te stellen, wordt het verwerken van persoonsgegevens gestaakt, zie ook punt 1 hierboven onder “weigeren cookies”.

 1. Cookieverklaringen/ Privacy statements van derden

De cookieverklaring van Design Solutions is niet van toepassing op websites van derde partijen, ook niet als Design Solutions een hyperlink of koppeling op haar Website heeft geplaatst naar deze andere websites (bijvoorbeeld social media). Design Solutions aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid ten aanzien van de wijze waarop deze derde partijen omgaan met persoonsgegevens en cookies. Wij adviseren u om kennis te nemen van de cookieverklaringen/cookie policies en privacy statements van die websites.

 1. Wijzigingen

Deze cookieverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd, bijvoorbeeld omdat de wet- en regelgeving wijzigt. De meest actuele cookieverklaring kunt u altijd vinden op de Website. Wanneer de cookieverklaring wordt herzien, passen wij deze aan op de Website.